Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Equadent Sp. z o.o. - DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PRZEZ KONSUMENTÓW OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.equadent.pl prowadzony jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Equadent z siedzibą w Koninie (adres siedziby, adres do doręczeń: ul. PCK 12, 62-500 Konin) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332307; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  VIII – KRS; Kapitał zakładowy 5.000 PLN; NIP: 6652909656; REGON: 301136270; adres poczty elektronicznej: biuro(małpka)equadent.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 63 244 55 77 oraz 504 036 768 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców składających zamówienia telefonicznie, milowo, bądź korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców)
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.  Złożenie zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia a także na otrzymywanie informacji o nowych produktach lub promocjach rozsyłanych przez Equadent zarówno tradycyjną pocztą jak i elektroniczną. 
1. Wszelkie czynności na danych osobowych wykonujemy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
2. Dane przetwarzane i przechowywane są  w naszej siedzibie czyli Equadent Sp. z o.o.  ul. PCK 12, 62-500 Konin .
3. Dane osobowe przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Każdemu podmiotowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych zasobów w zakresie nie kolidującym z innymi przepisami prawnymi.
2.  Definicje:
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
9. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.equadent.pl
10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Equadent z siedzibą w Koninie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. PCK 12, 62-500 Konin ) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332307; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  VIII – KRS; NIP: 6652909656; REGON: 301136270; adres poczty elektronicznej: biuro(małpka)equadent.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 63 244 55 77 oraz 504 036 768 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą telefonicznie, mailowo, bądź za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane telefonicznie, za pomocą mail’ą bądź za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1.  W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
2.  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po rejestracji użytkownika na www.equadent.pl przy podaniu loginu i hasła oraz aktywacji maila z potwierdzeniem chęci założenia konta. 
3.  Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro(małpka)equadent.pl lub też pisemnie na adres: ul. PCK 12 , 63-500 Konin.
4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem zalogowania i  dodania przez Klienta pierwszego produktu do wirtualnego koszyka (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.
6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8. Tryb postępowania reklamacyjnego:
1. Reklamacje związane ze świadczeniem realizacji umów zawieranych przez telefon, email, Usług Elektronicznych realizowanych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2. pisemnie na adres: ul. PCK 12 , 62-500 Konin;
3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro(małpka)equadent.pl;
4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Zawarcie umowy na podstawie zamówień telefonicznych, mailowych czy składanych za pośrednictwem korespondencji pocztowej, wymaga uprzedniego potwierdzenia przez Klienta przesłanej przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy. Utrwalenie oświadczenia konsumenta w tym wypadku może mieć formę mailową, sms’a bądź być zapisane na innym trwałym nośniku.  
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostawę i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, mailowo, telefonicznie bądź przez sms w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu, bądź po złożeniu i potwierdzeniu na trwałym nośniku zamówienia otrzymanego przez Sklep drogą telefoniczną, mailową, przez sms, bądź w inny sposób. 
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE WYROBY

A. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność kartą płatniczą przez telefon (przez telefon podajesz nam numer swojej karty kredytowej lub debetowej a my obciążymy ją kwotą widniejącą na fakturze - limit płatności to 1000zł.)

3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7dni (opcja dostępna dla stałych, zaufanych klientów)
4. Przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy
Bank: Alior Bank : Numer rachunku: PL 55 2490 0005 0000 4520 1638 2329

W euro EUR:  PL 31 2490 0005 0000 4600 7570 2645
W dolarach USD:  PL 54 2490 0005 0000 4600 2799 5982

SWIFT: ALBPPLPW
5.  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu http://www.eservice.com.pl/ ,  http://www.dotpay.pl/ oraz http://www.polcard.pl 
6.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, zgodnie z wyborem Klienta rozliczne są za pośrednictwem serwisu Dotpay . Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 
Dotpay – Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych
Eservice - Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000490970;  NIP: 1181477610; REGON: 016107240, Wysokość kapitału zakładowego (kapitału wpłaconego) Spółki: 56 000 000,00 zł. 
First Data Polska S.A z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807, NIP: 5260210429, Sąd Rejestrowy, dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000061293, REGON: 012873434, wpisaną do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013, kapitał zakładowy 120.150.500 PLN, kapitał wpłacony 120.150.500 PLN, adres e-mail: polcard@polcard.pl 
B. Termin płatności:
1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) pozostają do wglądu na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin oraz są podawane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Sprzedawane przez Equadent wyroby medyczne są dostępne na terenie Polski.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
1.    wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich DHL, GLS, DPD, UPS. Czas dostawy to 24 - 48 godzin ( w dni robocze ). Poniżej prezentujemy orientacyjne ceny przesyłek w zależności od wagi (ceny brutto): Waga przesyłki do 10 kg - koszt 16zl
Waga przesyłki powyżej 10kg - koszt 25zł
Waga przesyłki za pobraniem do 10kg - koszt 20zł
Waga przesyłki za pobraniem powyżej 10kg - koszt 29zł

2.  Odbiór osobisty dostępny po wcześniejszym kontakcie pod adresem: ul. PCK 12, 62- 500 Konin – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00.
3.  Zamówienia specjalne - termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin dostawy niektórych artykułów może być dłuższy niż 14 dni jednak realizacja i termin dostawy zamówienia jest ustalany w tych przypadkach indywidualnie na etapie składania zamówienia i/bądź jego potwierdzenia. Termin Złożenia zamówieni liczy się od:
-  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
-  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. 4. Equadent udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu za granicą:
A. wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich DHL, GLS, DPD, UPS, DB Schenker.
B. W przypadku złożenia zamówienia internetowego lub telefonicznego zza granicy, stawki przesyłek będą inne niż opisane w formularzu zamówienia. W celu dokonania płatności wliczając koszty przesyłki zagranicznej skontaktujemy się z Państwem. Koszt przesyłki zagranicznej zależy od wielkości oraz ciężaru przesyłki i dla każdego Kraju musi być ustalony indywidualnie. Koszty przesyłki zagranicznej zawsze pokrywa w całości Klient.

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PRZEZ KONSUMENTÓW OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem nie jest Konsument.
3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument ma prawo:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
4. . Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
6. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne Produktu zawierało: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
7. W zakresie składania reklamacji Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sklep, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
8. Reklamacja może być złożona na przykład pisemnie na adres: Equadent Sp. Z o.o., ul. PCK 12, 62-500 Konin, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro(małpka)equadent.pl. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres Equadent Sp. Z o.o., ul  PCK 12, 62-500 Konin. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
11. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Jeśli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w momencie sprzedaży.

Druk zgłoszenia serwisowego.

 

VIII. REKLAMACJA PRODUKTU USZKODZONEGO PODCZAS TRANSPORTU / USZKODZENIE OPAKOWANIA

Każda przesyłka wychodząca z naszej firmy jest solidnie i profesjonalnie zabezpieczona. Firma kurierska odbierając paczkę od nadawcy jednocześnie potwierdza że przesyłka jest w dobrym stanie i jest nieuszkodzona. Obowiązkiem odbiorcy jest:
1. Przed odebraniem przesyłki należy bezwzględnie wizualnie sprawdzić stan paczki z zewnątrz. 
Karton, koperta, ofoliowanie, taśmy firmowe z zewnątrz zabezpieczające przed ingerencją w przesyłkę muszą być nienaruszone. Prosimy zwrócić uwagę na karton, czy nie ma np. na narożnikach harmonijki, czy nie został przedziurawiony, czy nie ma niepokojących wgłębień, dziur,  czy np. sprzęt umieszczony wewnątrz opakowania zewnętrznego nie wydaje niepokojących odgłosów jak latające w środku szkło. Jeśli opakowanie paczki jest uszkodzone prosimy odmówić przyjęcia paczki, wypełnić odpowiedni formularz który ma kurier, poinformować niezwłocznie o tym fakcie firmę Equadent. Paczka zostanie zwrócona do sprzedawcy.
2. Po opłaceniu paczki (w przypadku przesyłek za pobraniem) i podpisaniu dokumentów, prosimy sprawdzić w obecności kuriera wewnętrzną zawartość paczki (czy przesyłka opakowanie są w nienaruszonym stanie). Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do stanu towaru, prosimy spisać protokół szkodowy (odpowiednie formularze ma kurier), i koniecznie zapisać uwagi na liście przewozowym (na kopii i oryginale, poświadczone przez obie strony - klienta i pracownika DHL). Brak wiążącego protokołu szkody (czyli spisanego przy odbiorze przesyłki, potwierdzonego przez świadka, jakim staje się pracownik firmy kurierskiej) może skutkować odrzuceniem zgłoszenia reklamacji uszkodzenia/ubytku w transporcie. Każda paczka jest ubezpieczona, dlatego by odzyskać odszkodowanie za nią, potrzebny jest poprawnie spisany protokół szkodowy. Następnie prosimy poinformować o zaistniałej sytuacji firmę Equadent. Powyższy punkt sporządzony został w oparciu o paragraf 13 i 14 Regulaminu DHL. 
Źródło: http://www.dhl.com.pl/publish/pl/pl/information/legal/przesy_ki_krajowe.high.html . Prosimy także o sprawdzenie, czy wszystko się zgadza z dokumentem sprzedaży. Gdyby typ towaru nie zgadzał się prosimy o kontakt z firmą Equadent. 
3. Sprzęt może znajdować się w opakowaniu zastępczym. Proszę sprawdzić zawartość pudełek przed składaniem reklamacji.
4. W przypadku dokumentów papierowych dokument sprzedaży (paragon, faktura) znajdować się powinien razem z listem przewozowym na zewnątrz przesyłki.
5. Telefon kontaktowy do firmy Equadent znajduje się na fakturach, naklejkach, taśmach na opakowaniu  zewnętrznym.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl .

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PRZEZ KONSUMENTÓW OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1. pisemnie na adres: ul. PCK 12, 62-500 Konin;
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@equadent.pl ;
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy, 
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. PCK 12, 62-500 Konin.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
10.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
12. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.    Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3.    W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5.    W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7.    W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8.    Zwrot towaru od przedsiębiorcy zależy od firmy Equadent. Przy zaakceptowanych zwrotach w przypadku przedsiębiorców pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50zł. Zwrot towaru może nastąpić tylko po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem firmy Equadent. Przedsiębiorca musi podać powód zwrotu towaru na piśmie. Formularz zwrotu zostanie wysłany do przedsiębiorcy pocztą elektroniczną lub faxem. Zwroty towaru bez uzgodnienia z przedstawicielem firmy Equadent nie będą akceptowane.
1. Warunkiem przyjęcia zwrotu od przedsiębiorcy jest telefoniczne zgłoszenie takiego faktu wraz z podaniem przyczyny zwrotu. Po akceptacji przedstawiciela firmy Equadent, przedsiębiorca zobowiązuje się na dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, w oryginalnym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura imienna) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.
2.Wysyłka zwracanego towaru musi nastąpić po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym z biurem firmy. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT". Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu towaru, Equadent wystawi Przedsiębiorcy fakturę korygującą i odeśle ją na wskazany  adres. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na adres firmy Equadent Sp. z o.o.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Equadent Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014r.

I.Dane firmy

1.        Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.equadent.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży.
2.        Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego. Regulamin oraz umowa kupna - sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu equadent.pl  jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.
3.        Sprzedającym jest firma Equadent Sp. z o.o. lub jego dystrybutorzy w zależności od tego w której firmie będzie dostępny zamówiony produkt. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail o tym, która z firm zrealizuje jego zamówienie.
4.        Siedzibą firmy Equadent Sp. z o.o. jest miasto 62-500 Konin, ul. PCK 12
5.        Firma Equadent Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000332307 w Poznaniu. Firma Equadent  jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP: 665-290-96-56, Numer REGON: 301136270
6. Konto bankowe firmy EQUADENT Sp. z o.o.
EQUADENT  Sp. z o.o. ul. PCK 12, 62-500 Konin
Alior Bank numer konta
W złotówkach PLN:  55 2490 0005 0000 4520 1638 2329

W euro EUR:  PL 31 2490 0005 0000 4600 7570 2645
W dolarach USD:  PL 54 2490 0005 0000 4600 2799 5982

Dane Banku:
Alior Bank Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

SWIFT: ALBPPLPW

II. Ochrona danych osobowych

1.        Złożenie zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia a także na otrzymywanie informacji o nowych produktach lub promocjach rozsyłanych przez Equadent zarówno tradycyjną pocztą jak i elektroniczną. 
2.        Wszelkie czynności na danych osobowych wykonujemy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 
3.        Dane przetwarzane i przechowywane są  w naszej siedzibie czyli Equadent Sp. z o.o.  ul. PCK 12, 62-500 KONIN  
4.        Dane osobowe przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Każdemu podmiotowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych zasobów w zakresie nie kolidującym z innymi przepisami prawnymi.

III. Zasady składania zamówienia

1.        Sklep internetowy Equadent.pl  umożliwia złożenie zamówienia na trzy sposoby: 
•    On-line za pośrednictwem sklepu internetowego www.equadent.pl
•    telefonicznie, pod numerem  telefonu: (+48) 63 2445577; (+48) 504 036 768; (+48) 535 455 415
•    pocztą elektroniczną, pod adresem: biuro(małpka)equadent.pl 
2.        Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail oraz numerem NIP kupującego. Jeżeli klient nie posiada numeru NIP lub jest klientem zagranicznym - prosimy skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta telefonicznie lub przez e-mail.
3.        Zamówienie płatne całkowicie lub częściowo za pobraniem wymaga potwierdzenia. Zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
4.        Złożenie zamówienia zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen fabrycznych, braku potwierdzenia przez Kupującego lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. O tym wszystkim poinformujemy klienta telefonicznie lub elektronicznie.

5.       Jeśli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Klient o błędzie wiedział lub mógł
z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku Strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy.

6.       Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów (np. odcienie kolorów).

IV. Czas realizacji

1.    W trosce o zadowolenie klientów prowadzimy własny magazyn z najczęściej kupowanymi artykułami. W przypadku towarów, których nie posiadamy w magazynie, ich dostępność zależy od czasu jaki potrzebują nasi dostawcy na ich dostarczenie. UWAGA! Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Państwa towarów wymaga więcej czasu niż 7 dni, nasz przedstawiciel handlowy poinformuje Państwa o tym fakcie, podając planowany termin dostawy. Dokładamy wszelkich starań aby przesyłka została dostarczona do Państwa najszybciej jak to jest możliwe.

V. Dostawa – Opłaty za przesyłkę

Sprzedawane przez Equadent wyroby medyczne na terenie Polski wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich DHL, GLS, DPD, UPS. Czas dostawy to 24 - 48 godzin ( w dni robocze ). Kwota za wysyłkę jest doliczona do faktury w osobnej pozycji. Poniżej prezentujemy orientacyjne ceny przesyłek w zależności od wagi (ceny brutto):

Waga przesyłki do 10 kg - koszt 16zl

Waga przesyłki powyżej 10kg - koszt 25zł

Waga przesyłki za pobraniem do 10kg - koszt 20zł

Waga przesyłki za pobraniem powyżej 10kg - koszt 29zł

Nr konta w złotówkach: 55 2490 0005 0000 4520 1638 2329

W momencie odbioru przesyłki, odbiorca powinien sprawdzić czy przesyłka jest oryginalnie zapakowana. W przypadku stwierdzenia, że taśmy zostały naruszone lub paczka jest uszkodzona w sposób widoczny, należy w obecności kuriera spisać protokół. Po odbiorze należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z przedmiotem zamówienia oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie wykrycia nieprawidłowości, należy spisać protokół szkody i skontaktować się z naszą firmą tel: 63 244 5577, 504036768, 535455415 przesyłając zawsze faxem lub e-mailem protokół szkody podpisany przez kuriera.

Jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji z powodu otrzymania uszkodzonego towaru jest protokół szkody spisany w obecności kuriera i przez niego podpisany!. Prosimy o dokładne sprawdzenie przesyłki po pokwitowaniu jej odbioru. Wszelkie niezgodności należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub mailowo do Działu Reklamacji EQUADENT Sp. z o.o. w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki. Do czasu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest zachowanie kartonu zabezpieczającego otrzymaną przesyłkę!
Prosimy o sprawdzenie zewnętrznego zabezpieczenia przed pokwitowaniem odbioru. W przypadku widocznych uszkodzeń prosimy o spisanie protokołu szkody dostępnego u pracownika firmy kurierskiej. Wszelkie niezgodności należy również zgłosić telefonicznie lub mailowo do Działu Reklamacji Equadent Sp. z o.o. w ciągu 3 dni. Właściwie wypełniony protokół zawierający podpis pracownika firmy kurierskiej jest podstawą do złożenia reklamacji w naszej firmie, związanej z przesyłką

W przypadku płatności za pobraniem, prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty do zapłaty. 

Niewielka część produktów sprowadzanych na zamówienie zza granicy może mieć nieaktualną cenę widniejącą na naszej stronie www. Po otrzymaniu zamówienia na te produkty, kontaktujemy się z klientem i informujemy go o aktualnej cenie, jeżeli jest ona wyższa od podanej w sklepie internetowym.
Jeżeli dany produkt jest chwilowo niedostępny w sklepie, kontaktujemy się z klientem aby ustalić dalszy sposób postępowania.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówiony towar wróci do Equadent, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy zamówionej przesyłki.

VI. Formy płatności

Do Państwa wyboru pozostawiamy następujące formy płatności:

- Za pobraniem ( zamówienia wyłącznie na terenie Polski, zamówienia od nowych klientów bez historii płatności w naszym sklepie, zamówienia na życzenie klienta )

Zapłać kartą przez telefon (przez telefon podajesz nam numer swojej karty kredytowej lub debetowej a my obciążymy ją kwotą jaka będzie na fakturze - limit płatności to 1000zł)

- Zapłać on-line - ( przy użyciu Karty kredytowej za pośrednictwem serwisów płatniczych  - Dotpay lub E-service ) 

- Zapłać on-line - e-przelew ( e-przelew z konta klienta za pośrednictwem serwisów płatniczych  - Dotpay lub E-service ) 

- Przelew po otrzymaniu faktury ( zamówienia z Polski od stałych klientów z dobrą historią płatniczą, standardowy termin płatności to 7 dni )

- Przedpłata na konto firmy Equadent - Alior Bank:  55 2490 0005 0000 4520 1638 2329 ( zamówienia z Polski )

- Payment in Advance for European orders only ( contact our office to get all money transfer info including shipping cost )

Dane do przelewu :

EQUADENT  Sp. z o.o.  ul. PCK 12, 62-500 Konin
Alior Bank numer konta PLN:  55 2490 0005 0000 4520 1638 2329

Przed wykonaniem przelewu proszę sprawdzić, czy status zamówienia zmienił się na "Potwierdzone" lub skontaktować się z nami telefonicznie lub elektronicznie.

Termin płatności jest określony na fakturze. Prosimy o przestrzeganie terminu płatności. Nasi pracownicy starają sie dla Państwa zrobić wszystko aby towar został dostarczony najszybciej jak to jest możliwe, prosimy zatem o wyrozumiałość także dla naszych pracowników oraz o przestrzeganie terminu płatności. Brak płatności przekraczający 14 dni skutkuje wezwaniem do zapłaty przekazaniem zadłużenia do Kancelarii Prawnej. Po skierowaniu sprawy do Kancelarii Prawnej poniosą Państwo wszystkie koszty postępowania windykacyjnego powiększone o odsetki za opóźnioną wpłatę. Zgodnie z nowym prawem podatkowym - faktury nie opłacone w konkretnym terminie nie mogą być zaksięgowane jako koszt klienta. Szanujmy siebie wzajemnie płacąc na czas za zakupiony towar.

VII. Gwarancje i reklamacje

Equadent sprowadza do Polski tylko wyroby medyczne renomowanych producentów i pochodzące od oficjalnych dystrybutorów na terenie UE. Do każdego zakupionego u nas sprzętu posiadającego gwarancję producenta, dostarczamy polską gwarancję i polską instrukcje obsługi tam gdzie jest to niezbędne.

W przypadku awarii sprzętu proszę najpierw skontaktować się z naszym serwisem pod numerem 632445577. Po ustaleniu telefonicznie formy dostawy, do przesyłki prosimy zawsze dołączyć kopię dowodu zakupu (fakturę VAT lub paragon), gwarancje, oryginalne opakowanie produktu, szczegółowy opis usterki, a następnie tak przygotowaną paczkę odpowiednia zabezpieczoną, prosimy przesłać, na własny koszt, na adres:
EQUADENT  Sp. z o.o. ul. PCK 12, 62-500 Konin

W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych opakowania transportowego (wgniecenia, nienaturalne załamania, uszkodzenia folii ochronnej itp), powstałych podczas transportu klient powinien niezwłocznie poinformować dostawce (kuriera, lub przedstawiciela poczty) o zaistniałym fakcie i zażądać otwarcia przesyłki w jego obecności, lub odmówić przyjęcia przesyłki wypełniając stosowne dokumenty. Tylko w przypadku odpowiednio udokumentowanych uszkodzeń sprzedawca zobowiązuje sie do ponownej wysyłki uszkodzonych produktów w najkrótszym możliwym terminie, lub zwrotu wartości.  Jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji z powodu otrzymania uszkodzonego towaru jest protokół szkody spisany w obecności kuriera i przez niego podpisany!. Prosimy o dokładne sprawdzenie przesyłki po pokwitowaniu jej odbioru. Wszelkie niezgodności należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub mailowo do Działu Reklamacji EQUADENT Sp. z o.o. w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki. Do czasu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest zachowanie kartonu zabezpieczającego otrzymaną przesyłkę!

Prosimy o sprawdzenie zewnętrznego zabezpieczenia przed pokwitowaniem odbioru. W przypadku widocznych uszkodzeń prosimy o spisanie protokołu szkody dostępnego u pracownika firmy kurierskiej. Wszelkie niezgodności należy również zgłosić telefonicznie lub mailowo do Działu Reklamacji Equadent Sp. z o.o. w ciągu 3 dni. Właściwie wypełniony protokół zawierający podpis pracownika firmy kurierskiej jest podstawą do złożenia reklamacji w naszej firmie, związanej z przesyłką.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt nadawcy. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie określonym w gwarancji produktu. Towar po naprawie wysyłamy na nasz koszt do odbiorcy. W przypadku braku możliwości usunięcia wady towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku, gdy jest on już niedostępny, zaproponujemy inny podobny produkt. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary  do wyboru.


Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi,  oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta itp. Podstawa do wszczęcia procedury reklamacji jest przedstawienie oryginalnego dokumentu zakupu.

VIII Zwroty

Zwrot towarów jest możliwy jeżeli zakupu w naszym sklepie dokona konsument czyli osoba fizyczna zgodnie z art. 20 KC.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz.827), konsument czyli osoba fizyczna ( ale nie przedsiębiorca ) który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, w oryginalnym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura imienna) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, lub ich zniszczeniu, otwarciu opakowania, jeżeli powyższe zabezpieczenia opakowania stanowiły zabezpieczenie produktu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych.
Wysyłka zwracanego towaru musi nastąpić po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym z biurem firmy. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu towaru, Equadent wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na adres firmy Equadent Sp. z o.o.

Zwrot wartości produktu dokonamy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 14 dni.
UWAGA! Nie podlegają zwrotowi koszty dostawy oraz odesłania towaru do naszej firmy! Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 30zł ( nie dotyczy konsumentów prywatnych ).

Zwrot towaru od przedsiębiorcy zależy od firmy Equadent. Przy zaakceptowanych zwrotach w przypadku przedsiębiorców pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30zł. Zwrot towaru może nastąpić tylko po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem firmy Equadent. Przedsiębiorca musi podać powód zwrotu towaru na piśmie. Formularz zwrotu zostanie wysłany do przedsiębiorcy pocztą elektroniczną lub faxem.

Warunkiem przyjęcia zwrotu od przedsiębiorcy jest telefoniczne zgłoszenie takiego faktu wraz z podaniem przyczyny zwrotu. Po akceptacji przedstawiciela firmy Equadent, predsiębiorca zobowiązuje się na dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, w oryginalnym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura imienna) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.

Wysyłka zwracanego towaru musi nastąpić po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym z biurem firmy. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT". Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu towaru, Equadent wystawi Przedsiębiorcy fakturę korygującą i odeśle ją na wskazany  adres. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na adres firmy Equadent Sp. z o.o.

IX Polityka prywatności

1. W celu prawidłowej obsługi strony www.equadent.pl oraz skorzystania z usług Sprzedającego, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać co najmniej następujące parametry:
a) aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów dla systemu Windows) z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2. Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
3. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma Equadent wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie equadent.pl będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
4. Bez wyraźnej zgody użytkownika firma equadent nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)!
5. Niektóre podstrony serwisu equadent.pl oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

6. Klient sklepu internetowego www.equadent.pl, wypełniając formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością firmy EQUADENT Sp. z o.o. „zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy, Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych.